Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast czarno-biały Kontrast żółto-czarny Kontrast czarno-żółty
Czcionka:   Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża

sekretariat@skokziemryb.com.pl   www.skokziemryb.pl


Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów walne 2016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Informacja o Zebraniu Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej z dnia 08.06.2016r.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów walne 2016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 08.06.2016r. w Czerwionce – Leszczynach przy ulicy 3- go Maja 44 - w budynku Izby Tradycji KWK „Dębieńsko” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.


Zebranie Przedstawicieli zostało poprzedzone przeprowadzeniem Zebrań Grup Członkowskich jakie odbyły się w dniach 17.05.2016r., 18.05.2016r., 20.05.2016r. oraz 23.05.2016r.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 08.06.2016r przewidywał rozpatrzenie następujących spraw:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.

3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie treści nowego „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach” oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia go do stosowania.

6. Przedstawienie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2015” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Przedstawienie przez Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej „Sprawozdania rocznego z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.” i przeprowadzenie głosowania w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –

Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r.

do 31.12.2015r. i przeprowadzenie głosowań:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

- w sprawie zatwierdzenia wysokości straty bilansowej SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz określenia sposobu pokrycia straty bilansowej za 2015r.

9. Przedstawienie przez Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach „Informacji o sposobie i terminach realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych po lustracji przeprowadzonej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach w okresie od dnia 29.12.2014r. do dnia 30.01.2015r” oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia w/w informacji.

10. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 05.10.2015r. do dnia 30.10.2015r. oraz sposobu i terminów ich realizacji.

11. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach, przedstawienie tekstu jednolitego Statutu oraz przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

12. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Rocznej oceny polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.” oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny, czy przyjęta w Kasie polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania SKOK Ziemi Rybnickiej.

13. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.”

14. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego - Prezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej za 2015 rok i przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

15. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Jolanty Tkocz- Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej za 2015 rok i przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

16. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Katarzyny Jaróg- Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej za 2015 rok i przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.

17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-

Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.

18. Zakończenie obrad.


Otwarcia Zebrania dokonał Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej. Otwierający obrady stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli jest prawomocne i zdolne do podejmowania Uchwał i wniosków.


Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania. Przewodniczącym Zebrania został Pan Rajmund Kowol, natomiast Sekretarzem Zebrania została Pani Danuta Tyrol.


Przejmując prowadzenie obrad, Przewodniczący Zebrania przystąpił do rozpatrzenia punktu obrad związanego z dokonaniem wyboru Komisji Skrutacyjnej, do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z obsługą głosowań oraz do przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej.


Do składu Komisji zostali wybrani:

- Marcin Glenc - Przewodniczący

- Zdzisław Piątkowski

- Władysława Rogalska.


Następnie przystąpiono do rozpatrzenia punktu obrad związanego z przedstawieniem projektu nowego „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Czerwionce – Leszczynach” oraz podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania nowego Regulaminu.


Omówiono treść projektu. W uzasadnieniu wskazano, na zasadnicze przesłanki przemawiające za wprowadzeniem nowego „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Czerwionce – Leszczynach”. Omówiono najistotniejsze różnice pomiędzy treścią obecnie obowiązującego Regulaminu, a jego projektowanym brzmieniem. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 1/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie przyjęcia nowego „Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach”. W wyniku głosowania Uchwała została przyjęta.


Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej z działalności w roku 2015. Sprawozdanie przedstawił Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który dokonał omówienia najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i pracą Rady w okresie sprawozdawczym. Zwrócono uwagę na liczne działania, jakie Rada podejmowała we współpracy z Zarządem. Poinformowano, że w spotkaniach roboczych na zaproszenie Rady uczestniczyli także pracownicy Kasy posiadający wiedzę specjalistyczną w różnych zakresach tematycznych.


Wskazano, że Rada Nadzorcza aktywnie nadzorowała czynności zarządcze poodejmowane przez członków Zarządu, a także wymagała składania okresowych sprawozdań z działalności Zarządu oraz na bieżąco zaznajamiała się z sytuacją finansową Kasy.


Na zakończenie swojego wystąpienia Przewodniczący Rady Nadzorczej zarekomendował udzielenie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej za 2015r.


Zapytań do omawianego punktu obrad nie zgłoszono.


Przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 2/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach z działalności w roku 2015”. Uchwała została przyjęta.


Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania rocznego z działalności SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.”


Omówienia dokonał Prezes Zarządu – Pan Franciszek Barakomski.


W dalszej części zebrania przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 3/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania rocznego z działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.” Uchwała została przyjęta.


Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego SKOK Ziemi Rybnickiej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.


Omówienia dokonała Główna Księgowa w SKOK. Poinformowała ona o wynikach badania sprawozdania finansowego SKOK za rok obrotowy od 01.01.2015r – 31.12.2015r. przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej. Odczytano najważniejsze dane finansowe pozwalające na przeprowadzenie oceny kondycji finansowej Kasy w okresie sprawozdawczym. Zapytań odnoszących się do omawianego punku obrad nie zgłoszono. Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą nr 4/2016z dnia 08.06.2016r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r do 31.12.2015r”. Uchwała została przyjęta.


W dalszej kolejności podjęto Uchwałę nr 5/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia wysokości straty bilansowej SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz określenia sposobu pokrycia straty bilansowej za 2015r.


W dalszej części Zebrania Przedstawicieli przystąpiono do rozpatrzenia punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie przez Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach „Informacji o sposobie i terminach realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych po lustracji przeprowadzonej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach w okresie od dnia 29.12.2014r. do dnia 30.01.2015r.”


Do omawianego punktu porządku obrad nie zgłoszono zapytań.


Przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 6/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie przyjęcia „Informacji o sposobie i terminach realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych po lustracji przeprowadzonej w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach w okresie od dnia 29.12.2014r. do dnia 30.01.2015r.” W wyniku głosowania w/w Uchwała została przyjęta.


Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie informacji na temat zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Kasie w okresie od dnia 05.10.2015r. do dnia 30.10.2015r. oraz sposobu i terminów ich realizacji.


Przedstawiono zasadnicze cele i obszary, które stanowiły przedmiot kontroli wskazując, że w ramach czynności kontrolnych przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dokonali oceny jakości aktywów, realizacji obowiązku utrzymywania płynności płatniczej, sytuacji finansowej, w tym wypłacalności i wyniku finansowego Kasy, a także jakości systemu zarządzania Kasą. Przedmiotem kontroli objęte zostało także przestrzeganie w Kasie norm dopuszczalnego ryzyka, proces identyfikacji i monitorowania ryzyka, a także funkcji kontroli wewnętrznej.


Poinformowano, iż zgodnie z nałożonym na Kasę zobowiązaniem, przygotowany został harmonogram zadań związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych określający terminy i sposób ich realizacji. Przedstawiono dokument przygotowany przez Zarząd szczegółowo opisujący w/w obszar.


Do omawianego punktu porządku obrad nie zgłoszono zapytań.


Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach oraz przedstawienie projektu tekstu jednolitego Statutu Kasy uwzględniającego proponowane zmiany.


Przedstawiono informację na temat przebiegu procedury związanej z rejestracją zmian do Statutu przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 08.06.2015r.


W dalszej części przystąpiono do omówienia projektu zmian do Statutu SKOK Ziemi Rybnickiej.


W uzasadnieniu rekomendowanych zmian wskazano na konieczność uwzględnienia w Statucie zmieniających się okoliczności prawnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Kasy, a także uzupełnienia postanowień Statutu o kwestie związane z wdrożeniem w SKOK postanowień Rekomendacji B-SKOK wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Przedstawiono tekst jednolity Statutu uwzgledniający omawiane zmiany, których szczegółowy opis został zawarty w projekcie Uchwały nr 7/2016 z dnia 08.06.2016r.


Do omawianego punktu porządku obrad nie zgłoszono zapytań. W wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęto Uchwałę nr 7/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statut Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.


Zmian do Statutu wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Następnie przedstawiony został raport przygotowany przez Radę Nadzorczą pt. „ Roczna ocena polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.”. Omówiono zasadnicze kwestie związane z polityką wynagradzania w SKOK. Przystąpiono do głosowania nad projektem Uchwały nr 8/2016. w sprawie oceny polityki wynagradzania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za 2015r.” Uchwała została podjęta.


Kolejnym punktem obrad Zebrania Przedstawicieli było przedstawienie informacji Rady Nadzorczej na temat „Oceny stosowania w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym przez Komisje Nadzoru Finansowego dla instytucji nadzorowanych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r”


Informację przedstawił Pan Józef Kula - Przewodniczący Rady Nadzorczej
.


W podsumowaniu stwierdzono, że Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie sposób wdrożenia oraz funkcjonowania w SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach Zasad Ładu Korporacyjnego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.


Podsumowując stanowisko Rady Nadzorczej SKOK obejmujące zarówno ogólną ocenę pracy członków Zarządu w 2015r. jak również inne elementy funkcjonowania Kasy, w tym elementy związane z zarządzaniem Kasą w obszarach, które w szczególny sposób podlegały weryfikacji przez Radę Nadzorczą, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Zebraniu Przedstawicieli pozytywną rekomendację w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium za 2015r.


W dalszej części zebrania przystąpiono do przeprowadzenia głosowań nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej.


Poddano pod głosowanie Uchwałę nr 9/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Franciszka Barakomskiego - Prezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za 2015r.Uchwała została przyjęta.


Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr 10/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Pani Jolanty Tkocz - Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za 2015r. Uchwała została przyjęta.


W dalszej części zebrania przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą nr 11/2016 z dnia 08.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium. dla Pani Katarzyny Jaróg – Wiceprezesa Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach za 2015r. Uchwała została przyjęta.


Ostatnim punktem porządku obrad Zebrania Przedstawicieli było przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce – Leszczynach.


Poinformowano Przedstawicieli o podstawach prawnych przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej, a także o upływie kadencji następujących członków Rady Nadzorczej:

- Józefa Kula

- Jerzego Zieleń

- Danuty Kańczok

- Franciszka Rola.


Poinformowano o trybie i zasadach, na jakich zostaną przeprowadzone wybory. Przedstawione zostały zapisy aktów wewnętrznych SKOK regulujących ilość osób wchodzących obligatoryjnie w skład Rady, a także pouczono zebranych o zasadach kandydowania do składu Rady i sposobie głosowania, w tym o przesłankach ważności głosu.


Do udziału w wyborach zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- Franciszek Rola

- Jerzy Zieleń

- Józef Kula

- Krystian Brudny.


Osoby zgłoszone jako kandydaci do składu Rady Nadzorczej wyraziły zgodę na kandydowanie i złożyły stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów niezbędnych do ubiegania się o wybór na członka Rady Nadzorczej Kasy. Wszyscy kandydaci dopuszczeni do udziału w wyborach przedstawili własną kandydaturę, a także wizję swojego członkostwa w tym organie.


Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała Przedstawicielom członków SKOK Ziemi Rybnickiej karty do głosowania. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Szczegółowy przebieg wyborów oraz wyniki głosowania zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 08.06.2016r.


Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych wyborów, do Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

- Franciszek Rola

- Jerzy Zieleń

- Józef Kula

- Krystian Brudny.


Wobec wyczerpania porządku obrad, przegłosowania wszystkich Uchwał objętych porządkiem obrad, a także nie zgłoszenia wniosków przez Przedstawicieli obecnych na Zebraniu, Przewodniczący Zebrania zakończył Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce - Leszczynach.


Szczegóły głosowań nad wszystkimi Uchwałami podejmowanymi przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 08.06.2016r. zawiera Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 08.06.2016r, który został załączony do Protokołu spisanego z Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd SKOK Ziemi Rybnickiej

Czerwionka – Leszczyny 10.06.2016r.

 

 

lokaty

BFG

Czytaj więcej...

ROR
Rachunki Oszczędnościowo - Rozliczeniowe
Proponujemy:
ROR UNIWERSALNY
ROR SREBRNY
ROR ZŁOTY
eROR

ROR - Czytaj więcej...
Pożyczki
Masz mały dochód?
Istnieje możliwość skorzystania z Bardzo Atrakcyjnej Oferty Pożyczkowej na dowolny cel.
O szczegóły zapytaj doradcę.
Czytaj więcej...
Ubezpieczenia
ubezpieczenia
Czytaj więcej...

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuje politykę plików cookie tej strony.

cookies